SDP.org.UA

Починаючи з середини 70-х рр. XX ст. і впродовж усього наступного деся¬тиліття (80-ті рр.) загальний розвиток світової економічної теорії та, перед¬усім, макроекономічної теорії відзначився істотними змінами у співвідношенні найважливіших наукових напрямів — кейнсіанства та неокласики. Виявилася глибока криза кейнсіанства та його теоретич¬ної модернізації на основі кейнсіансько-неокласичного синтезу. Роки тріум¬фального розвитку та домінування кейнсіанства в макроекономічній теорії XX ст. відійшли у минуле.
70-ті — початок 80-х рр. XX ст. характеризувалися таки¬ми новими економічними явищами:
• подальше розгортання науково-технічної революції, посилення інтелек¬туалізації та віртуалізації економічних відносин;
• вступ у фазу глобальної технологічної модернізації виробництва на ос¬нові переходу до наукомістких та ресурсозберігаючих технологій;
• вичерпаність традиційних екстенсивних факторів економічного зростання;
• загострення проблеми дефіцитності енергетичних ресурсів у вигляді глобальної енергетичної (газо-нафтової) кризи розвинутих країн;
• посилення ролі екологічної складової економічного прогресу перед за¬грозою тотального руйнування довкілля;
• зростаюча інтернаціоналізація господарських зв'язків і панування транс¬національних корпорацій, що надавала глобальності кризовим явищам;
• поєднання глобальних проблем з поглибленням економічних протиріч та проявів макроекономічної нестабільності економік провідних країн Заходу.
Всі ці нові явища і проблеми обумовили неефективність випробу¬ваної у попередні десятиріччя традиційної кейнсіанської макроекономічної стратегії, оскільки потребували як нового теоретичного осмислення, так і вироблення нових засобів та механізмів економічної політики державного регулювання ринкової системи.
З особливою силою теоретична і практична обмеженість кейнсіанства виявилася під час світових економічних криз 1974—1975, 1980—1982 рр. Ціни на ресурси за період 1972— 1973 рр. перевищили їх зростання за попередній період — з кінця Другої світової війни до 1972 р. Все це ви¬кликало спад в економіках розвинутих ринкових країн та одночасне зростан¬ня цін. Суттєвою відмінністю від попередніх циклічних спадів стало таке нове економічне явище, як стагфляція — одночасний спад, зі зростанням безро¬біття, та інфляція. Подолання стагфляції традиційними кейнсіанськими ре¬гулюючими засобами передбачало, по-перше, стимулювання сукупного попи¬ту — для подолання спаду, і, по-друге, одночасне стримання цього ж попиту — для подолання інфляції. Зрозуміло, що це було неможливо, чим засвідчувалась загальна неспроможність кейнсіанської теорії. Проти стагфляції кейнсіанство та кейнсіансько-неокласичний синтез виявились безсилими. Під впливом глибокої і тривалої макроекономічної дестабілізації зазнали краху кейнсіанські програми, в яких були відсутні важелі боротьби не тільки проти стагфляції, але навіть проти інфляції.
Державне регулювання кейнсіанського зразка було нездатним досягти повної зайнятості й рівноваги. У цих умовах неефективними виявилися кейнсіанські заходи державного регулювання, що базувалися переважно на маніпулюванні попитом.
Отже, кейнсіанство як напрям увійшло у кризовий стан. Замість того, щоб забезпечити економічне зростання, кейнсіанська політика стала просто породжувати інфляцію.
У кризі кеинсіанства об'єктивно виявилась ситуаційна невідповідність цього на¬пряму економічної теорії новим змінам умов розвитку ринкової економіки в останній третині XX ст. Саме цим пояснюється і неадекватність змісту та заходів кейнсіанської економічної політики конкретно-економічній ситуації середини 70-х рр.
Посткеинсіанці виступили з різкою критикою прихильників хіксіанського кейнсіанства", яким був властивий дещо спрощений погляд на еко¬номіку, згідно з яким вона може зазнавати або безробіття, або інфляції (кри¬за Філліпса), тобто не передбачали стану стагфляції та засобів боротьби з нею. Хіксіанці ігнорували зміни цін, фактори невизначеності, невпевненості та ризику, недосконалість інформації та вплив усіх цих явищ на інвестиційні процеси.
Таким чином, у 70-х рр. нове теоретичне відгалуження кейнсіанського напряму у ; вигляді посткейнсіанства зробило серйозну заявку на оновлення макроекономічної теорії з урахуванням новітніх змін економічних реалій.
Течії посткейнсіанства мають певні відмінності та особливості. Монетарне пост-во - центральне місце у монетарному посткейнсіанстві належить, по-перше, підкресленню грошової природи економіки, а звідси — необхідності дослідження грошового фактора в економіці. По-друге, акцентуванню уваги на невизначеності щодо майбутнього і очікуваннях розгортання господарського процесу. При цьому, на погляд прихильни¬ків монетарного поеткейнсіанства, врахування грошового аспекту функціювання економіки та фактора невизначеності відіграє визначальну роль.
Американські пост-нці вважали центральним пунктом теорії Кейнса ідею внутрішньої нестабільності економіки. Звідси його теорію треба трактувати не як статичну теорію "рівноваги з неповною зайнятістю, а як динямічну "макроекономічну теорію пристосування до порушення економічної рівноваги”. Великого значення, на їхню думку, Дж.М. Кейнс надавав ролі невизначеності економічних процесів, недостатності господарської інформації. Монетарні посткейнсіанці ввважали, що саме використання ідеї невизначеності похитнуло підвалини неокласичної системи - ідеї існування ра¬ціонального, добре інформованого господарського суб'єкта. У теорії Кейнсаі, вважають монетарні посткейнсіанці, передбачення стосовно майбутнього не¬одмінно є невизначеними. І саме цим в першу чергу відрізняється теорія Дж.М. Кейнса від неокласики.
Монетарні посткейнсіанці вважають, що в умовах невизначеності гроші виступають як сполучний ланцюг між сучасним та майбутнім станом еконо¬міки. Саме фінансова нестабільність крізь систему грошово-фінансових інсти¬тутів впливає на економіку, а фінансові кризи лежать в основі економічних криз.
Врахування грошової фактора та невизначеності, введення їх у теоретичний аналіз, дало змогу більш реалістично оцінювати складні та суперечливі процеси ринкової економічної системи. Монетарні посткейнсіанці реа¬лістично оцінюють наявність і глибоких суперечностей, притаманних ринковій економіці, та шляхи їх подолання. Не особисте споживання, а розвиток виробничих ресурсів (тобто серйозна зміна напряму державних видатків) спроможний запобігти економічним спадам.
Отже, пост-во ґрунтується на теорії грошової економіки Кейнса – Кейнс вводить гроші як ще один вид товару, гроші мають і попит і пропозицію, ставлення людей до грошей має бути таким як до іншого блага.
Основними положеннями макроек. теорії пост-ва є:
? Ринкова економіка визначається через систему виробничих процесів. Будь-яка господ. діяльність в такій економіці є динамічною. Динаміка проходить від незмінного та відомого минулого до невідомого та невизначеного майбутнього. Ринкова економіка рухається в одному напрямку – історичному (тобто, якщо попереду нерівновага, то вона обов’язково наступить).
? Щоб мінімізувати фактор невизначеності, господарські одиниці створюють певні інститути: форвардні контракти та гроші. Форв. контракти допомагають усунути невизначеність стосовно майбутніх обсягів попиту та пропозиції. Для нормального функц-ня форв. контрактів необхідні інструменти вимірювання та погашення. Такими інструментами є гроші.
? Оскільки гроші є єдиним засобом погашення контрактних зобов’язань, то вони виступають найкращим інструментом захисту ек-чних суб’єктів в період нестабільності. Основним мотивом попиту на гроші є захист невизначеності майбутнього.
? Форв. контракти і гроші не усувають повністю проблему невизначеності, вони лише зменшують її ступінь.

Опытная медсестра сиделка в киеве от агентства медицинского патронажа сестричка
 • Картины, сделанные из туалетной бумаги.
 • Волыняне уже купили свыше 17 тонн «ножек Буша»
 • Радио Бибиси: Экономический кризис отражает клиентуру в луцких казино
 • «Волынь» победила «Металлург».
 • На 22 ноября вновь собирают Майдан
 • Яценюк хочет дело против Мельниченко
 • Опер за избиение человека сядет на 4 года
 • Купание в фонтане: как в Луцке «воюют» с жарой.
 • «Бородатый губернатор» подводит Волынь с яйцами, - Климчук.
 • Организаторы всеукраинского конкурса пренебрегли волынских журналистов
 • Правоохранители ищут женщину, которая оставила новорожденного на вокзале.
 • Гороховскую таможню переименуют и перенесут
 • В Луцке определяли лучших газодымозащитников.
 • На Волыни будут разводить фазанов.
 • На Волыни открыли детсад
 • В Луцке возле школы столкнулись две иномарки.
 • На Волыни ищут сбежавшего из колонии.
 • Назвали, кто обеспечит свое будущее.
 • В Ковеле повысили плату за воду.
 • «Регионалы» будут иметь «своего» заместителя в Волынском облсовете?
 • «Волыньгаз» призывает к экономии газа. Потому что не хватать?
 • Волыняне говорят - продукты дорожают, продавцы утверждают - дешевеют.
 • Шестерым волынским фирмам запретили реализацию продукции
 • «На сегодня у меня нет желания к кому-то присоединяться», - Пиза
 • На Волыни на взятке поймали главу РГА
 • Рост количества безработных на Волыни приостановилось?
 • VIP-ов в элитных поселках обворовывают на миллионы
 • В Волиньраді не забыли о троллейбусников
 • В первой поликлинике не хватает врачей
 • Киверцовская власти ударит по карманам луцких дачников
 • Что думают водители о луцкие дороги..
 • Гузь пошел к Яценюка и хочет еще далее - в парламент
 • В Луцке пообещали давить на будущих депутатов
 • В Нью-Йорке убили известного диджея
 • Волейбольные еврокубки: лучанки проигрывают в Франции
 • Новичок «Волыни» рассказал об уровне украинского футбола
 • Луцкая мэрия защитит предпринимателей от администрации рынка?
 • Луцкое предприятие - участник авиационно-космической выставки в России
 • Жители трех районов Волыни сидят без газа
 • Афиши города о праздничные мероприятия дезинформируют лучан?
 • За отравления госпитализировали 8-х лучан. ОБНОВЛЕНО
 • Улица Леси Украинки стала художественным.
 • Васили «нагрели» аграриев на 200 тысяч
 • Жители дома-развалины готовят независимую экспертизу?
 • ДТП в Луцке повлекло дорожное покрытие и невнимательность водителя?
 • В школы и детсады пустили тепло
 • Классы для «особых» детей заработали на Волыни
 • Сосновский передал деньги японцам
 • Страстная крестный ход нос частицу животворящего древа.
 • Сторінки

 • Подарите жене миксер Kitchenaid - покажите как ее любите.